studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Prawo w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.
Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201710
rok 201833
rok 201928
rok 202048
rok 202126
Liczba absolwentów
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201851,5%
absolwenci z roku 201957,1%
absolwenci z roku 202058,4%
absolwenci z roku 202146,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201750,0%20,0%
absolwenci z roku 201836,4%30,3%
absolwenci z roku 201942,9%17,9%
absolwenci z roku 202050,0%25,0%
absolwenci z roku 202134,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%2,8%3,0%3,3%5,1%
w II roku0,0%2,3%3,9%4,0%
w III roku0,0%3,5%0,3%
w IV roku0,0%1,0%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,370,700,461,00
w II roku0,000,290,780,54
w III roku0,000,550,04
w IV roku0,000,12
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20170,006,44
absolwenci z roku 20182,524,23
absolwenci z roku 20192,112,85
absolwenci z roku 20203,204,84
absolwenci z roku 20211,933,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201790,0%80,0%10,0%
abs. z roku 201897,0%81,8%9,1%
abs. z roku 201992,9%89,3%7,1%
abs. z roku 202077,1%64,6%8,4%
abs. z roku 202180,8%61,6%3,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca82,5%77,5%82,1%68,9%60,0%
umowa o pracę67,5%65,7%76,2%56,6%42,3%
samo­zatrudnienie10,0%8,3%6,8%6,4%3,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 154 zł2 834 zł3 353 zł4 051 zł3 594 zł
w II roku3 665 zł3 871 zł3 770 zł4 880 zł
w III roku4 136 zł4 204 zł4 581 zł
w IV roku3 636 zł4 767 zł
w V roku4 051 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 148 zł2 914 zł3 399 zł4 269 zł4 214 zł
w II roku3 640 zł3 632 zł3 787 zł5 170 zł
w III roku4 801 zł4 166 zł4 520 zł
w IV roku4 305 zł4 667 zł
w V roku4 512 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Prawo w biznesie - WSB Merito Gdańsk, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,640,660,750,57
w II roku0,750,810,700,80
w III roku0,840,800,76
w IV roku0,670,83
w V roku0,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSB Merito Gdańsk, Prawo w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
Tel.: (58) 522 75 00
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Polityka Prywatności